سخنرانی دکتر اغراقیان پیرامون پروسه نفوذ دشمن در مربع امنیت ملی کشور؛ حوزه حضرت ابوطالب (س)

سخنرانی دکتر اغراقیان پیرامون پروسه نفوذ دشمن در مربع امنیت ملی کشور؛ حوزه حضرت ابوطالب (س)

سخنرانی دکتر اغراقیان پیرامون پروسه نفوذ دشمن در مربع امنیت ملی کشور؛ حوزه حضرت ابوطالب (س)

تصاویر مربوط به این سخنرانی را می توانید مشاهده فرمایید.افزودن نظر