ضعف اراده

شرح سؤال: 
گاهی اراده ام برای انجام واجبات ضعیف میشود چه باید بکنم؟
پاسخ: 

سلام. حضرت امام به نقل از شیخشان شاه آبادی میفرمودند هیچ چیز مثل گوش کردن به تغنیات اراده را ضعیف نمیکند. برنامه ریزی و تقویت تدریجی اراده با تمرینات مناسب حتما شما را موفق میکند.